Κατατέθηκαν στη Βουλή τα κείμενα των δύο συμφωνιών καθορισμού της ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία.

Οι δύο συμφωνίες θα συζητηθούν στις Επιτροπές Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής τη Δευτέρα, ενώ την Τετάρτη θα γίνει η συζήτηση και οι σχετικές ψηφοφορίες στην Ολομέλεια της Βουλής.

Την Τετάρτη αναμένεται να τοποθετηθούν και οι πολιτικοί αρχηγοί, ενώ ήδη η συμφωνία με την Αίγυπτο έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο της χώρας.

Η συμφωνία με την Αίγυπτο

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής

Ζώνης μεταξύ των δύο Κρατών»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το παρόν σχέδιο νόμου κυρώνεται η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου η οποία υπογράφηκε στο Κάιρο στις 6.8.2020 και

έχει ως αντικείμενο την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ των δύο κρατών.

Το κείμενο της Συμφωνίας περιέχεται στο άρθρο πρώτο του σχεδίου Νόμου. Η Συμφωνία περιλαμβάνει Προοίμιο, πέντε άρθρα και δύο Παραρτήματα με το εξής περιεχόμενο:

Στο Προοίμιο οι δύο χώρες υπενθυμίζουν τις αρχές και τους σκοπούς του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζουν την επιθυμία τους να συμβάλουν στη σταθερότητα στην περιοχή με βάση την καλή πίστη και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και να ενισχύσουν τους δεσμούς καλής γειτονίας και συνεργασίας μεταξύ τους και αναγνωρίζουν τη σημασία της οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με σκοπό την ανάπτυξη των δυο χωρών.

Αναγνωρίζουν, επίσης, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, που τέθηκε σε ισχύ την 16η Νοεμβρίου 1994 και στην οποία τα δύο Μέρη είναι Κράτη Μέρη.

Στο άρθρο 1, παράγραφος (α), προβλέπεται ότι με τη Συμφωνία αυτή τα δυο Μέρη ορίζουν μερική θαλάσσια οριοθετική γραμμή μεταξύ τους. Προβλέπουν δε, ότι η ολοκλήρωση της οριοθέτησης θα λάβει χώρα, όπου αρμόζει, μέσω διαβουλεύσεων μεταξύ των δυο Μερών πέραν του σημείου (Α) και του σημείου (Ε), σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Η παράγραφος (β) του άρθρου 1 προβλέπει ότι η γραμμή αυτή καθορίζεται ανατολικά από το σημείο Α και φτάνει δυτικά στο σημείο Ε. Παραπέμπει, επίσης, στον πίνακα συντεταγμένων που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 και που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας. Τέλος, διευκρινίζεται ότι το τμήμα αυτό της οριοθετικής γραμμής που έχει καθοριστεί μεταξύ των σημείων Α και Ε είναι δεσμευτικό και οριστικό.

Η παράγραφος (γ) του άρθρου 1 προβλέπει ότι η ανωτέρω μερική οριοθετική γραμμή αποτυπώνεται στον Χάρτη που έχει συμπεριληφθεί ως Παράρτημα ΙΙ στη Συμφωνία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Σύμφωνα με την παράγραφο (δ) του άρθρου 1, οι γεωγραφικές συντεταγμένες των ακραίων σημείων (Α) και (Ε), μπορούν να αναθεωρηθούν προς τα Ανατολικά και προς τα Δυτικά αντίστοιχα, με συμφωνία μεταξύ των δυο Μερών, σε περίπτωση μελλοντικής οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με άλλα ενδιαφερόμενα γειτονικά κράτη.

Διευκρινίζεται ότι η αναθεώρηση αυτή περιορίζεται στο σημείο (Α) προεκτεινόμενο προς τα Ανατολικά και στο σημείο (Ε) προεκτεινόμενο προς τα Δυτικά.

Στην παράγραφο (ε)του άρθρου 1 προβλέπεται ότι εάν οιοδήποτε από τα δυο Μέρη διεξάγει διαπραγματεύσεις με σκοπό την οριοθέτηση της Αποκλειστικής του Οικονομικής Ζώνης με άλλο Κράτος που μοιράζεται με τα δυο Μέρη τις θαλάσσιες ζώνες τους, το Μέρος αυτό, προτού καταλήξει σε τελική συμφωνία με το τρίτο κράτος, θα ενημερώσει και θα διαβουλευθεί με το άλλο Μέρος.

Στο άρθρο 2 προβλέπεται ότι, όταν υπάρχουν φυσικοί πόροι, συμπεριλαμβανομένων των υδρογονανθράκων, που εκτείνονται από την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη του ενός Μέρους στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη του άλλου Μέρους, τα δύο Μέρη θα συνεργαστούν προκειμένου να συμφωνήσουν ως προς τους τρόπους εκμετάλλευσής τους.

Στο άρθρο 3 της Συμφωνίας ορίζεται ότι κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που προκύπτει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της Συμφωνίας θα επιλύεται μέσω της διπλωματικής οδού σε πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας.

Το άρθρο 4 περιλαμβάνει ρήτρα σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται να καταγγελθεί μονομερώς η Συμφωνία, ούτε να αποσυρθεί ένα Μέρος από αυτή, ούτε να την αναστείλει για οποιοδήποτε λόγο. Επίσης προβλέπεται ότι η Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με συμφωνία των Μερών.

Στο άρθρο 5 ορίζεται ότι η Συμφωνία υπόκειται σε επικύρωση σύμφωνα με τις συνταγματικές διαδικασίες του καθενός από τα δυο Μέρη και ότι θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία ανταλλαγής των οργάνων επικύρωσης.

Η Συμφωνία περιλαμβάνει δύο Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το Παράρτημα 1 περιλαμβάνει πίνακα συντεταγμένων της οριοθετικής γραμμής (Α) έως (Ε), όπως ορίζεται στο άρθρο 1(α) της Συμφωνίας και το Παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνει Χάρτη της γραμμής αυτής.

Με το άρθρο δεύτερο του σχεδίου νόμου ορίζεται ως Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Ελληνικής Δημοκρατίας η περιοχή που οριοθετείται με την Συμφωνία που κυρώνεται, από της θέσεως σε ισχύ της Συμφωνίας αυτής.

Επίσης, η δεύτερη παράγραφος του άρθρου δεύτερου αναφέρει ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα και η δικαιοδοσία εντός της οριζόμενης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης ασκούνται με βάση τα σχετικά άρθρα της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2321/1995 (Α ́ 136).

Η τρίτη παράγραφος του άρθρου δεύτερου προβλέπει ότι θέματα σχετικά με την υλοποίηση της Συμφωνίας που κυρώνεται, ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Στο άρθρο τρίτο του σχεδίου νόμου ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου, καθώς και της κυρούμενης Συμφωνίας.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2020

Η συμφωνία με την Ιταλία

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο Σχέδιο Νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το παρόν σχέδιο νόμου κυρώνεται η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 9.6.2020 και έχει ως αντικείμενο την επακριβή οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στις οποίες οι δύο χώρες νομιμοποιούνται να ασκούν, αντιστοίχως, τα κυριαρχικά δικαιώματα ή τη δικαιοδοσία τους σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982.

Το κείμενο της Συμφωνίας περιέχεται στο άρθρο πρώτο του σχεδίου νόμου. Η Συμφωνία περιλαμβάνει Προοίμιο και πέντε άρθρα με το εξής περιεχόμενο:

Στο Προοίμιο αναφέρεται ότι οι δύο χώρες λαμβάνουν υπ’όψιν τους τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας, επιβεβαιώνεται η Συμφωνία που υπογράφηκε στις 24 Μαΐου 1977 μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας (ν. 786/1978, Α’ 101) και τονίζεται η επιθυμία των Μερών να εφαρμόσουν την οριοθετική γραμμή της Συμφωνίας αυτής για την οριοθέτηση και άλλων θαλασσίων ζωνών στις οποίες οι δύο χώρες νομιμοποιούνται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Στο άρθρο 1 τα Μέρη συμφωνούν ότι η οριοθετική γραμμή θα είναι η ίδια με εκείνη που καθορίστηκε το 1977 στη Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Οι ακριβείς συντεταγμένες στο σύγχρονο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς WGS-84 παρατίθενται στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

Στην τρίτη παράγραφο προβλέπεται ότι η παρούσα οριοθέτηση θα επεκταθεί μέχρι τα σημεία συνάντησης των θαλασσίων ζωνών των αντίστοιχων γειτονικών Κρατών, όταν θα έχουν συναφθεί οι σχετικές συμφωνίες.

Στο άρθρο 2 προβλέπεται ότι, όταν το ένα Μέρος λάβει την πρωτοβουλία να ανακηρύξει μία θαλάσσια ζώνη που θα εκτείνεται μέχρι την οριοθετική γραμμή που ορίζει το παραπάνω άρθρο 1 της υπό κύρωση Συμφωνίας, θα ενημερώσει σχετικά το άλλο Μέρος το συντομότερο δυνατό.

Στο άρθρο 3 της Συμφωνίας ορίζεται ότι τούτη δεν θίγει τις αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ορίζεται ότι δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 58 της Σύμβασης του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας σχετικά με τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις υποχρεώσεις των άλλων Κρατών στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, όπως προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

Το άρθρο 4 περιλαμβάνει ρήτρα παραπομπής, μετά από αίτηση οποιουδήποτε από τα δύο Μέρη, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή σε οποιοδήποτε άλλο διεθνές όργανο που έχει επιλεγεί με κοινή συμφωνία, οιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των δύο Μερών σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας, η οποία δεν θα έχει διευθετηθεί δια της διπλωματικής οδού μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών. Αντίστοιχη ρήτρα υπάρχει και στο άρθρο 4 της Συμφωνίας του 1977 μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας.

Στο άρθρο 5 ορίζεται ότι η Συμφωνία υπόκειται σε επικύρωση και ότι τούτη θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία ανταλλαγής των οργάνων επικύρωσης.

Στο άρθρο δεύτερο του σχεδίου νόμου προβλέπεται ότι για την ανακήρυξη από την Ελληνική Δημοκρατία Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στην οριοθετούμενη με την παρούσα Συμφωνία θαλάσσια περιοχή εκδίδεται, μετά από τη θέση της Συμφωνίας σε ισχύ, προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Άλλα θέματα σχετικά με την υλοποίηση της κυρούμενης Συμφωνίας ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Στο άρθρο τρίτο του σχεδίου νόμου ρυθμίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νομοθετήματος, καθώς και της κυρούμενης Συμφωνίας.