Ôçí Ôñßôç 22 Óåðôåìâñßïõ 2020, ðñáãìáôïðïéÞèçêå áðü ÏìÜäá Åîïõäåôåñþóåùò Íáñêþí (ÏÅÍ) ôçò Äéïßêçóçò Õðïâñõ÷ßùí Êáôáóôñïöþí (ÄÕÊ) åîïõäåôÝñùóç ãåñìáíéêÞò íÜñêçò áãêõñïâïëßïõ, ôýðïõ GQ, óôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ Äéñïý Ëáêùíßáò. Ç íÜñêç åíôïðßóôçêå óå âÜèïò 20ì êáé åõñéóêüôáí óå ðïëý êáëÞ êáôÜóôáóç. Ç åðé÷åßñçóç åêôåëÝóôçêå óå óõíåñãáóßá ìå ôï Ëéìåíéêü Óþìá - ÅëëçíéêÞ ÁêôïöõëáêÞ, ôçí ÅëëçíéêÞ Áóôõíïìßá êáé ôï ÄÞìï ÁíáôïëéêÞò ÌÜíçò.

Η Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών πραγματοποίησε, στις 22/09, εξουδετέρωση γερμανικής νάρκης αγκυροβολίου τύπου GQ στη θαλάσσια περιοχή του Διρού Λακωνίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, η νάρκη εντοπίστηκε σε βάθος είκοσι μέτρων. Η επιχείρηση εκτελέστηκε με τη συνεργασία του Λιμενικού Σώματος, της αστυνομίας και του δήμου Ανατολικής Μάνης.

Δείτε το video:

Προηγούμενο άρθροΔημοσκόπηση GPO: Ισχυρό προβάδισμα ΝΔ στη Θεσσαλονίκη – Κέρδισε τις εντυπώσεις ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ έναντι του Τσίπρα
Επόμενο άρθροΤο υπ. Υγείας προς Ξανθό: Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αντιπολίτευση πάνω στην πανδημία κι εμείς ανοίγουμε ΜΕΘ